0987.726.717

Mức xử phạt hành vi xả thải sai quy định – Khoản 6 Điều 14 Nghị định 155/2016/NĐ-CP

Mức xử phạt hành vi xả thải sai quy định – Khoản 6 Điều 14 Nghị định 155/2016/NĐ-CP

Mức xử phạt

Mức xử phạt đối với hành vi xả nước thải có chứa các thông số môi trường nguy hại vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 05 lần trở lên. Được hướng dẫn tại Khoản 6 Điều 14 Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, cụ thể:

STT Định lượng nước thải ( m³/ngày) Mức phạt ( VNĐ)
1 < 05 m³/ngày 50.000.000 – 100.000.000
2 từ 05 m³/ngày đến dưới 10 m³/ngày 100.000.000 – 110.000.000
3 từ 10 m³/ngày đến dưới 20 m³/ngày 110.000.000 – 120.000.000
4 từ 20 m³/ngày đến dưới 40 m³/ngày 120.000.000 – 130.000.000
5 từ 40 m³/ngày đến dưới 60 m³/ngày 130.000.000 – 140.000.000
6 từ 60 m³/ngày đến dưới 80 m³/ngày 140.000.000 – 150.000.000
7 từ 80 m³/ngày đến dưới 100 m³/ngày 150.000.000 – 160.000.000
8 từ 100 m³/ngày đến dưới 200 m³/ngày 160.000.000 – 180.000.000
9 từ 200 m³/ngày đến dưới 400 m³/ngày 180.000.000 – 200.000.000
10 từ 400 m³/ngày  đến dưới 600 m³/ngày 200.000.000 – 220.000.000
11 từ 600 m³/ngày đến dưới 800 m³/ngày 220.000.000 – 250.000.000
12 từ 800 m³/ngày đến dưới 1.000 m³/ngày 250.000.000 – 300.000.000
13 từ 1.000 m³/ngày đến dưới 1.200 m³/ngày 300.000.000 – 350.000.000
14 từ 1.200 m³/ngày đến dưới 1.400 m³/ngày 350.000.000 – 400.000.000
15 từ 1.400 m³/ngày đến dưới 1.600 m³/ngày 400.000.000 – 450.000.000
16 từ 1.600 m³/ngày đến dưới 1.800 m³/ngày 450.000.000 – 500.000.000
17 từ 1.800 m³/ngày đến dưới 2.000 m³/ngày 500.000.000 – 550.000.000
18 từ 2.000 m³/ngày đến dưới 2.500 m³/ngày 550.000.000 – 600.000.000
19 từ 2.500 m³/ngày đến dưới 3.000 m³/ngày 600.000.000 – 650.000.000
20 từ 3.000 m³/ngày đến dưới 3.500 m³/ngày 650.000.000 – 700.000.000
21 từ 3.500 m³/ngày đến dưới 4.000 m³/ngày 700.000.000 – 750.000.000
22 từ 4.000 m³/ngày đến dưới 4.500 m³/ngày 750.000.000 – 850.000.000
23 từ 4.500 m³/ngày đến dưới 5.000 m³/ngày 850.000.000 – 950.000.000
24 từ 5.000 m³/ngày (24 giờ) trở lên 950.000.000 – 1.000.000.000

Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quá được quy định taị Khoản 13 Điều 14 Nghị định 155/2016/NĐ-CP

a) Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường. Và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn. Do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy định tại Điều này gây ra;

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy định tại Điều này;

c) Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường. Trong trường hợp có vi phạm về xả chất thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Hoặc gây ô nhiễm môi trường theo định mức, đơn giá hiện hành đối với các vi phạm quy định tại Điều này.

Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về mức xử phạt đối với hành vi xả nước thải. Có chứa các thông số môi trường nguy hại vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 05 lần trở lên. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 155/2016/NĐ-CP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *